जन्म घेण्यास जगातील चांगली आणि वाईट राष्ट्रे ..........